Privacy

Privacy

Privacy Verklaring praktijk SANA versie26-04-2019.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en andere data en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Yvonne Vet. De eigenaresse van praktijk SANA.

In deze Privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik in mijn praktijk SANA omga met persoonsgegevens en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van praktijk SANA en aanverwante platformen. Praktijk SANA zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je mij verstrekt zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld. Hiervoor is een eed (geheimhoudingsplicht/beroepsgeheim) afgelegd, aan welke iedere geregistreerde therapeut zich dient te houden. 

1) Doeleinden

Praktijk SANA verzamelt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Voor het geven van een behandeling.

Voor het aanleggen van een persoonlijke dossier over jouw gezondheid en de gegeven behandelingen.

• Om je te kunnen bereiken bij wijzigingen of annuleringen van mijn diensten en producten.

• Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.

• Voor het opstellen van jouw factuur en de financiële administratie.

2) Persoonsgegevens die worden vastgelegd.

Praktijk SANA verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: 

- NAW-gegevens aangevuld met telefoonnummers, e-mailadres(sen), geboortedatum en geslacht.

- (Medische) gegevens die door jou aan mij worden verstrekt en nodig zijn voor uitoefening van mijn diensten.

3) Bewaartermijn van jouw gegevens.

Praktijk SANA bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens ten behoeve van de crediteuren/debiteuren administratie worden maximaal 7 jaar bewaard in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht. Dossiers hebben een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.

4) Worden je gegevens met derden gedeeld?

Praktijk SANA verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden op verzoek van jou zelf of als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening.

Met deze partijen (verwerkers) zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn dienst zijn verbonden. Praktijk SANA raadt je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

5) Jouw rechten over gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door praktijk SANA en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk te worden ingediend aan yvonne_vet@yahoo,comIk kan je vragen om je te legitimeren voordat praktijk SANAgehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Wijzigingen van persoonsgegevens worden binnen een termijn van 4 weken afgehandeld. Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

6) Wijzigingen.

Praktijk SANA kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

7) Contactgegevens.

Praktijk SANA

Yvonne Vet

de Kluijskamp 1459

KvK 54415470

AGB code 90059065

www.praktijksana.nl

yvonne_vet@yahoo.com

06-28301897

 

Dank voor het lezen.

Yvonne Vet